mandag 26. april 2010

Feil om mislykket mobbesatsing

Blogglisten

På trykk i adressavisa 26.april 2010


”Mamma” med lærerutdanning” hevder i Adresseavisa 17.april at Trondheim kommunes  satsing på læringsmiljø i skolen har vært mislykket, og viser til at mobbingen ikke er redusert. Det er bra at mange er engasjert i læringsmiljø og mobbing. Men det er også viktig at vi forholder oss til det som faktisk er virkeligheten.

Det er ikke riktig at mobbingen økte i 2009. Tvert i mot opplevde vi i følge elevundersøkelsen en liten nedgang. Antallet elever som blir mobbet av lærere er nær halvert.  Det er for tidlig å si om dette er en varig  endring til det bedre. Og for de altfor mange som er utsatt er det helt andre ting som er viktig. Men for oss som jobber for å skape gode læringsmiljøer er det nødvendig også å få frem de positive resultatene som oppnås.

Trondheim har de siste årene satset offensivt på læringsmiljøet i skolene. Over halvparten av grunnskolene har tatt i bruk forskningsbaserte, forebyggende programmer i arbeidet. ”Mamma med lærerutdanning” beskriver grunnen til at skoler bruker disse programmene som ønske om et  ”se hvor flinke vi er” – diplom. Og uttrykker med det en  skepsis som dukker opp med jevne mellomrom. En tanke om at programmene er unnskyldninger eller lettvintløsninger som skolene bruker for å unngå å ta tak i alvorlige utfordringer.

Realiteten er at skoler som tar i bruk programmene setter læringsmiljøet i fokus gjennom hardt arbeid.  Alle voksne på skolene går gjennom et ”treningsprogram” for å bli tydeligere og bedre ledere. Skolenes satsing er ulik fra skole til skole – akkurat som utfordringene skolene står ovenfor. Mange skoler melder om at tiltakene virker godt. Ingen skoler mottar diplom.

”Mamma med lærerutdanning” skriver at ”programmene stort sett har hatt fokus på individnivå og på eleven”. Det er feil. Programsatsingene er ulike, men de vi bruker i Trondheim har de voksne i skolen som fokus. Både lærere, andre ansatte og samarbeiet med de foresatte. Dette fordi vi vet at utvikling av gode voksenstandarder og et godt skole/hjem-samarbeid er de viktigste forutsetningene for å skape gode læringsmiljø.

Det er mange veier til gode læringsmiljø. Min opplevelse er at ansatte, foresatte og elever er positive til satsingen i trondheimsskolen, både på skoler som bruker programmer og der skolene bruker andre virkemidler. Jeg tror dette vil gi resultater i form av mer læring for elevene. Og jeg tror systematisk forebygging er hovedgrunnen til at vi i Trondheim har snudd trenden med stadig mer mobbing.